» Anasayfa    » İletişim

KPSS A Grubu

kpss a grubu kpss uzmanlık kpss alan bilgisi kursu sınavı puan türleri

A  

GRUBU KADROLAR:

Bu bölüm KPSS-A kadrolarına başvuracak adaylar için kariyerlerinin en önemli ve 1. aşaması olan KPSS  aşamasıdır.

 

Başbakanlık, bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına, atanacak adayların ön elemesi için,  müfettiş, uzman, denetmen yardımcılıkları,kontrolör, ile kaymakam adaylığı kadrolarına A grubu kadrolar, bu kadrolara atanabilmek için yapılan sınava da KPSS-A denmektedir.

Bu kadrolara genel olarak SBF, Hukuk, İktisat, İİBF ve İşletme Fakültesi mezunları başvurabilmekte olup, nadiren de olsa bazı kurumlar mühendislik veya diğer dört yıllık bölüm mezunlarının da müfettiş, denetmen, uzman yardımcılığı ve kontrolör kadrolarına başvurabilmelerine imkân tanımaktadır.

 

Ancak şunu belirtmek gerekmektedir: KPSS-A kadroları temel olarak İİBF, Hukuk, SBF, İktisat ve İşletme Fakültesi mezunlarına yöneliktir.

 

   Sadece çok az sayıda kurum, bu fakülteler dışındaki fakülte mezunlarının da başvurularını kabul etmektedir. Örneğin kimi kamu kurumları mühendislik fakültesi mezunlarının (AB Genel Sekreterliği) kimileri Fen/Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarının (DİE) kimileri de Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Kimyager veya Kimya Mühendislerinin (sağlık Bakanlığı) başvurularını kabul etmeye başlamıştır.

 

Mühendislik, mimarlık, fen/fen edebiyat, tıp gibi fakülte ve bölümlerden de başvuru alınmasına rağmen, bunlar oldukça sınırlıdır.

 Kamu kurum ve kuruluşları, (A) grubu olarak nitelenen kadrolarına personel seçimini, esas olarak kendi mevzuatına göre yapacakları giriş sınavı ile gerçekleştirir.

Ancak, kendi mevzuatında hüküm bulunmak kaydıyla KPSS puanları, giriş sınavı yapılmadan da ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca, doğrudan (A) grubu kadrolara atama için kullanılabilir.

 Adayların öncelikle KPSS’ye girmeleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının belirleyeceği bir taban puanın üzerinde KPSS puanı almış olmaları şarttır.

 Giriş sınavına, KPSS sonuçlarına göre belirlenen adaylardan, açıktan atama izni alınmış kadro ve pozisyon kontenjanının 20 katından fazla olmamak üzere kamu kurum ve kuruluşları tarafından belirlenen sayıda aday çağrılır.

 KPSS-A kadrolarına başvuracak adaylar başvuru yapmak istediği Kamu kurum ve kuruluşlarının A grubu kadrolarında belirtilen görevlere ilişkin giriş sınavı şartlarında belirtilen KPSS puan türü ve asgari puanı almak zorundadır

KPSS-A’ da Kamu kurum ve kuruluşlarının A grubu kadrolarına başvuru için açacağı giriş sınavı şartlarında belirtilen KPSS puan türü ve istenilen asgari puanın en az 10 puan üzerinde puan almak giriş sınavına katılma şansını artıracağından, başvurulacak kadroların puan türleri ve kapsamlarını iyi değerlendirilmelidir.

 Kurumların kendi sınav yönetmeliklerinde başvuru şartı olarak istediği KPSS puan türü ve talep ettiği en az puan genellikle 70 ve üzeridir.

 Ancak her dönem belirli sayıda giriş sınavlarına katılmasına izin verildiğinden asgari başvurma puanı 70 veya 75 ise, giriş sınavına alınanların puanı başvurular dikkate alındığında 80 hatta 85 puan civarında olabilmektedir.

KPSS sonuçları iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, bu süre içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda, sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder.

BAŞVURMA KOŞULLARI

                  2009-KPSS' ye, lisans programlarından (dört ve daha fazla yıllık yükseköğretim) mezun olanlar ile mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabileceklerdir.

 

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen koşullar ile kamu kurum ve kuruluşlarının kendi mevzuatındaki diğer adaylık koşullarını da taşımaları zorunludur.

SINAV OTURUMLARI          

SINAVDA UYGULANACAK TESTLER

      Tüm oturumlara katılmak sadece KPSS/A, yani lisans mezunları için geçerlidir. Yani Önlisans/Lise mezunlarının katıldığı KPSS/B’ de sadece tek oturum yapılmaktadır. KPSS/B’de Pazar sabah yapılmakta ve bu sınavda Genel Yetenek 75 ve Genel Kültür 75 olmak üzere 150 soru sorulmaktadır

 

KPSS/A (Lisans mezunları sınavı, öğretmenlik vs.) oturumları, cumartesi sabah ve öğleden sonra ve pazar da yine aynı şekilde sabah ve öğleden sonra olmak üzere toplamda 4 tanedir. Her bir oturum için ayrıca ücret ödenir ve ilk oturuma girmek zorunludur.

 

KPSS'DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMI KPSS SINAV İÇERİKLERİ   SORU SAYILARI

Cumartesi Sabah Oturumu:

 

“Genel Yetenek Genel Kültür” sınavı yapılacak olup bu sınava lisans mezunu tüm adaylar

katılacaktır. Sınavda toplam 120 soru sorulmaktadır.

     İsteyen adaylar Genel Yetenek- Genel Kültür sınavından sonra 1 saatlik

     Yabancı Dil sınavına da cumartesi sabah oturumunda girebilmektedir.

Yabancı Dil Sınavında toplam 60 soru  bulunmaktadır.

     Genel Yetenek  Genel Kültür dersleri ve çıkacak soru sayıları aşağıda verilmiştir:

Türkçe                           : 30          Matematik              : 30

Tarih                              : 30          Coğrafya                : 18

Vatandaşlık                   : 12

 

Cumartesi Öğleden Sonra Oturumu:

 

Öğretmen adayları “Eğitim Bilimleri” sınavına   katılacaktır. Eğitim Bilimleri sınavında toplam 120 soru

sorulmaktadır.

 

Eğitim Bilimleri dersleri ve çıkacak soru sayıları aşağıda verilmiştir:

Gelişim Psikolojisi                                       : 12

Öğrenme Psikolojisi                                   : 30

Rehberlik                                                   : 18

Program Geliştirme                                    : 14

Öğretim Yöntem ve Teknikleri                    : 28

Ölçme ve Değerlendirme                            : 18

 

Pazar günü sabah oturumu:

 

Sadece KPSS  A Grubu adayları  girecektir  sınavdaki    dersler ve sınavda çıkacak soru sayıları

aşağıda verilmiştir:

Hukuk                            : 40          İktisat                     : 40

İşletme                           : 40          Maliye                    : 40

Muhasebe                      : 40

Pazar günü öğleden sonra oturumu: 

Bu oturumlara lisans mezunu olan herkes katılabilir. Içeriğinde iktisadi derslerle beraber sosyal alan dersleri de mevcuttur. Bu oturumlara katılmadaki amaç, A sınıfı devlet personeli atamalarında öngörülen puanları elde etmektir. Müfettiş yardımcılığı, kontrolörlük, stajyer müdürlük gibi atamalar bu puanlar kullanılarak yapılır.

 

 Sınavdaki dersler ve çıkacak soru sayıları aşağıda verilmiştir:

 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri         : 40

 Ekonometri                                                   : 40

 İstatistik                                                       : 40

 Kamu Yönetimi                                              : 40

 Uluslararası İlişkiler                                       : 40

 

 

Cumartesi Sabah Oturumu

 Lisans (Dört ve daha fazla yıllık yükseköğretim programları)                      

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri ----------Zorunlu

 Yabancı Dil Testi---------------İsteğe bağlı

Cumartesi Öğleden Sonra Oturumu (Öğretmen adayları)

 Eğitim Bilimleri Testi ----------Zorunlu

Pazar Sabah Oturumu  (Lisans)

 Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe Testleri-------------------İsteğe bağlı

Pazar Öğleden Sonra Oturumu (Lisans)

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, Kamu  

Yönetimi,  Uluslararası İlişkiler Testleri-----------------------     -----İsteğe bağlı

 

DIKKAT:

 

Adaylar sınavın hangi oturumuna gireceklerine ve Yabancı Dil Testini alıp almayacaklarına karar verirken daha sonra hangi kamu kurum ve kuruluşlarının sınavlarına başvurmak istediklerini bilerek, hangi testlere ağırlık vereceklerini göz önüne almalıdırlar. Bir kurumun istemiş olduğu KPSS puanının hesaplanmasında yer alan testlerden herhangi birine hiç cevap vermemiş olan adayların, ilgili KPSS puan türü hesaplanmaz. Adayların bu durumu bilerek hesaplanmasını istedikleri KPSS puanı için gerekli olan testlere doğru veya yanlış en az bir cevap vermeleri gerekir.

KPSS'DE UYGULANACAK TESTLER

Cumartesi  Sabah /   

Genel Yetenek

Genel Kültür

Yabancı Dil

Cumartesi  Öğleden Sonra /

Eğitim Bilimleri

Pazar  Sabah / 

Hukuk

İktisat

İşletme

Maliye

Muhasebe

 

Pazar  Öğleden Sonra/

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Ekonometri

İstatistik

Kamu Yönetimi

Uluslararası İlişkiler

 

GENEL YETENEK YAK. AĞRILIĞI YAKLAŞIK AĞIRLIĞI

1)TÜRKÇE %50

a)Sözcük Bilgisi %5

b)Dilbilgisi %10

c)Anlatım Özellikleri %5

d)Okuduğunu anlama %30

 

2)MATEMATİK %50

a)Sayılarla İşlem Yapma %10

b)Matematiksel İlişkilerden Yararlanma %10

c)Problem Çözme %20

d)Temel Geometri Bilgilerden Yararlanma %5

e)Tablo, Grafik Okuma ve Yorumlama %5

GENEL KÜLTÜR

1)ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ %40

a)III Selim'den itibaren Türk Inkılabını hazırlayan etkenler %5

b)Ulusal Kurtuluş Savaşı %10

c)Atatürk İlke ve Inkılapları %15

d)Atatürk Dönemi: İç Olaylar ve Dış Politika %10

2)TÜRKİYE COĞRAFYASI %30

a)Türkiye'nin fiziki özellikleri%5

b)Türkiye'nin beşeri özellikleri%5

c)Türkiye'nin ekonomik özellikleri%20

3)TEMEL YURTTAŞLIK BİLGİSİ %15

a)Hukuk başlangıcı ve Genel Kamu Hukuku, devletler Umumi Hukuku ve Özel Hukuku %5

b)Anayasa Hukuku %5

c)İdare hukuku %5

4)Türkiye ve Dünya İle İlgili Genel ve Güncel Sosyoekonomik Konular %5

5)TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYETLERİ %10

a)Selçuklular ve önceki dönem %5

b)Osmanlılar Dönemi %5

YABANCI DİL (İnglizce, Fransızca, Almanca)

1)Sözcük Bilgisi%10

2)Dilbilgisi%20

3)Çeviri %20

4)Okuduğunu Anlama %50

  

HUKUK

1)Anayasa Hukuku %10

2) İdare Hukuku ve İdari Yargı%15

3)Ceza Hukuku%15

4)Medeni Hukuku%15

5)Borçlar Hukuku %15

 

6)(Ticaret Hukuku %15

7)İcra ve İflas Hukuku %15

  

KPSS PUAN TÜRLERİ

KPSSP1 Rekabet Kurumu

KPSSP1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası-Denetçi Yardımcısı

KPSSP1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası-Eğitim Araştırmacısı

KPSSP1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası-Uzman Yardımcısı

KPSSP3 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (Üniversitelerin İletişim Fakültelerinin, halkla ilişkiler ve    

tanıtım bölümünden mezun olmak veya yukarıda sayılanlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen

yurtiçi veya yurtdışındaki en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokulların ilgili

bölümlerinden mezun olmak)

KPSSP4 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı -Stajyer Kontrolör (Mühendis)

KPSSP4 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı -Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcısı (Mühendis)

KPSSP4 Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı

KPSSP5 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve AraştırmaMerkezi)

KPSSP5 Kamu İhale Kurumu

KPSSP6 Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) (Uzman Hukukçu Yardımcısı)

KPSSP6 Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) (Uzman Yardımcısı)

KPSSP6 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı

KPSSP7 Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı (Teknik)

KPSSP8 Kültür ve Turizm Bakanlığı

KPSSP8 Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı-Müfettiş Yardımcısı

KPSSP10 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin, eğitim yönetimi,

planlaması, ekonomisi, denetimi bölümünden mezun olmak veya yukarıda sayılanlara denkliği yetkili

makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya

yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.)

KPSSP12 Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı-Müfettiş Yardımcısı (Teknik)

KPSSP13 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Teftiş Kurulu Başkanlığı) İş Müfettiş Yardımcısı(Teknik)

KPSSP17 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Mühendis)

KPSSP18 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Uluslararası Ticaret)

KPSSP21 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Hukuk)

KPSSP21 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı (Müfettiş Yardımcısı)

KPSSP22 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (İktisat)

KPSSP23 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (İşletme)

KPSSP24 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Maliye)

KPSSP25 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (İstatistik)

KPSSP30 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Kamu Yönetimi)

KPSSP34: Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı (Merkez)

KPSSP34: Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı (Taşra)

KPSSP35 BAĞ-KUR Genel Müdürlüğü

KPSSP36 Dışişleri Bakanlığı -Aday Meslek Memuru

KPSSP37 İçişleri Bakanlığı-Kaymakam Adayı

KPSSP39 Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü-Stajyer Muhasebat Kontrolörü

KPSSP40 Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı-Maliye Müfettiş Yardımcısı

KPSSP42 Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü -Devlet Malları Uzman Yardımcısı

KPSSP42 Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü-Milli Emlak Denetmen Yardımcısı

KPSSP42 Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü-Milli Emlak Uzman Yardımcısı

KPSSP43 Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü -Muhasebe Uzman Yardımcısı

KPSSP43 Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü-Devlet Muhasebe Uzman Yardımcısı

KPSSP43 Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü-Muhasebe Denetmen Yardımcısı

KPSSP44 Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı

KPSSP44 Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

KPSSP45 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Tapu ve KadastroDenetmen Yardımcısı)

KPSSP46 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Teftiş Kurulu Başkanlığı) İş Müfettiş Yardımcısı(Sosyal)

KPSSP47: Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı

KPSSP48 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri GenelMüdürlüğü

KPSSP49 Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü -Gelir Uzman Yardımcısı

KPSSP49 Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi Denetmen Yardımcısı

KPSSP49 Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü-Devlet Gelir Uzman Yardımcısı

KPSSP51 Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı-Müfettiş Yardımcısı

KPSSP51 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü-Stajyer Kontrolör

KPSSP53 Kültür ve Turizm Bakanlığı

KPSSP54 Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu-Hesap Uzman Yardımcısı

KPSSP56 Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü -Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı

KPSSP57 Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Gelirler Kontrolörleri Başkanlığı-Stajyer GelirlerKontrolörü

KPSSP58 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Çalışma Ekonomisi veEndüstri İlişkileri)

KPSSP58: Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı

KPSSP58: Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı

KPSSP59 İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı

KPSSP62 Kamu İhale Kurumu

KPSSP64 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Genel Müdürlüğü

KPSSP67 Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı-Müfettiş Yardımcısı (İdari)

KPSSP68 Dışişleri Bakanlığı -Aday İdari Memur

KPSSP69 Dışişleri Bakanlığı -Aday Haberleşme Teknik Personeli

KPSSP70 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı (Müfettiş Yardımcısı)

KPSSP77 Telekomünikasyon Kurumu-Telekomünikasyon Uzman Yardımcısı (GİH)

KPSSP78 Telekomünikasyon Kurumu-Telekomünikasyon Uzman Yardımcısı (THS)

KPSSP82 Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

KPSSP82: Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

KPSSP84 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı -Stajyer Kontrolör (İdari)

KPSSP84 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı -Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcısı (İdari)

KPSSP88 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Uluslararası İlişkiler)

KPSSP88 Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı-Avrupa Topluluğu Uzman Yardımcısı

KPSSP89 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Teftiş Kurulu Başkanlığı)-Bakanlık MüfettişYardımcılığı

KPSSP89 Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı-Kontrolör Yardımcısı

KPSSP92 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Matematik)

KPSSP92 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Ekonometri)

KPSSP95: Başbakanlık

KPSSP96: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon DenetmenYardımcısı)

KPSSP100: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı (Stajyer Dış Ticaret Kontrolörü)

KPSSP103 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı

KPSSP104 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı

KPSSP105 Maliye Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı- Maliye UzmanYardımcısı

KPSSP106 Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı-Avrupa Birliği UzmanYardımcısı

KPSSP107 Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü-Stajyer Milli Emlak Kontrolörü

KPSSP108: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticaret Uzman Yardımcısı)

KPSSP109 Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü

KPSSP110 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü)

KPSSP111 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

KPSSP112 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

KPSSP113 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, İktisat, İktisadi ve

İdari Bilimler Fakültelerinin, İktisat, İşletme, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu

Yönetimi bölümlerinden mezun olmak veya Hukuk Fakültesi ya da İşletme Fakültesi mezunu olmak

ya da yukarıda sayılanlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki en az

dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.)

KPSSP114 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı)

KPSSP115 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma Genel Müdürlüğü) -Çalışma UzmanYardımcılığı

KPSSP116 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve AraştırmaMerkezi)

KPSSP117 Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı-Müfettiş Yardımcısı

KPSSP118 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı) (Başkanlık

Sigorta Müfettiş Yardımcısı)

KPSSP119 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası-Araştırmacı

KPSSP120 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü-Stajyer Kontrolör (İdari)


maksimum akademi nasıl kurumsal banka eğitimleri kpss dgs ingilizce kpds üds toefl ielts kursları izmir istanbul

PUAN KATSAYI TABLOSU PUAN TÜRÜ KURUM PUAN İÇERİĞİ

KPSS P3 : LİSANS MEZUNLARININ KPSS-B YERLEŞTİRMELERİNDE (ÖSYM YERLEŞTİRMESİ) KULLANDIĞI PUAN 

KPSS P4 : DPT TCMB Uzman Yrd TCMB Denetçi Yrd : GY:0,5, GK:0,4, YD:0,1
KPSS P5 : Çal. ve Sos. Güv. Eğitim Uz. Yrd., Kamu ihale Uzman Yrd., Rekabet Uzman Yard  GY:0,5, GK:0,3, YD:0,2
KPSS P6 : Denizcilik Müs. Denizcilik Uz.Yrd., SPK Uzman Hukukçu Yrd, SPK Uzman Yrd, EPDK Enerji Uzman Yrd (Mühendis)   GY:0,5, GK:0,1, YD:0,4
KPSS P8 Kül. ve Tur. Bk. Kültür Varlıkları ve MüzelerGenel Müdürlüğü Stajyer Kont. (Mimar, Müh vs.) Kül. ve Tur. Bk. Yatırım ve İşletmeler Genel Müd. Stajyer Kont. (Mimar, Müh vs.) Kül. ve Tur. Bk. Kültür ve Turizm Uz. Yrd. Tar ve Köy İş. Bak Müf. Yard. GY:0,4, GK:D,4, YD:0,2
KPSS P12  Sağlık Bak. Müfettiş Yardımcısı (Teknik) GY:0,45, GK:0,3, HU:0,15, YD:0,1
KPSS P17 AB Genel Sekreterliği AB Uz.Yrd. (Mühendis) Hazine Uzm.Yrd. (Mühendis)GY:0,3, GK:0,2, İK:0,2, YD:0,3
KPSS P18  Hazine Uzman Yardımcısı (Ulus. Tic.)  G Y.0,15, GK:0,1, İK:0,45, YD:0,3
KPSS P21  AB Genel Sekreterliği AB Uz.Yrd. (Hukuk) Hazine Uz. Yrd. (Hukuk) Bayındırlık ve İskan B. Müf.Yrd. (Hukuk) GY:0,1, GK:0,1, HU:0,5, YD:0,3
KPSS P22  AB Genel Sekreterliği AB Uz.Yrd. (İktisat) Hazine Uzm.Yrd. (İktisat)  GY:0,1, GK:0,1, İK:0,5, YD:0,3
KPSS P23  AB Genel Sekreterliği AB Uz.Yrd. (İşletme) Hazine Uzm.Yrd. (İşletme) GY:0,1, GK:0,1, İŞ:0,5, YD:0,3
KPSS P24  AB Genel Sekreterliği AB Uz.Yrd. (Maliye) Hazine Uzm.Yrd. (Maliye) TBMM Uzman Yardımcısı  GY:0,1, GK:0,1, MA:0,5, YD:0,3
KPSS P25  Hazine Uzm.Yrd. (İstatistik) SSK Sigorta Uzman Yardımcısı (Aktüerya)  GY.0,1, K:0,1, İA:0,5, YD:0,3
KPSS P30  AB Genel Sekreterliği AB Uz.Yrd. (Kamu Yön) Hazine Uzm.Yrd. (Kamu Yön) GY:0,1, GK:0,1, KY:0,4, MA:0,1, YD:0,3
KPSS P31  İçişleri APK Uzman Yrd İçişleri İl Planlama Uzman Yrd. TBMM Uzman Yardımıcısı  GY:0,2, GK:0,2, IK:0,2, lA:0,1, KY:0,2, MA:0,1
KPSS P34  DİE Uz.Yrd. (Teknik) Hazine Uz. Yrd (Sigortacılık/Aktüerya) TBMM Uzman Yardımıcısı  GY:0,15, GK:0,1, İK:0,2, EK:0,15, İA:0,3, YD:0,1
KPSS P35  Bağ-Kur Denetmen Yardımcısı Ulaştırma Bakanlığı Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. Müfettiş Yard. TBMM Uzman Yardımıcısı  GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,2, MA:0,2, MU:0,2
KPSS P36  AB Genel Sekreterliği AB Uz.Yrd. (Uluslar) Dışişleri Aday Meslek Memuru Sağlık Bk. AB Uzman Yard  GY:0,1,GK:0,1,HU:0,05, İK:0,05, Uİ:0,1, YD:0,6
KPSSP37 Kaymakam Adayı TBMM Uzman Yardımcısı  GY:0,1, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,2, KY:0,4, MA:0,1
KPSS P40 Stajyer Hazine Kontrolörü Maliye Müfettiş Yard  GY:0,2, GK:0,1,HU:0,15, İK:0,15, A:0,15, MU:0,15, YD:0,1
KPSS P42 Devlet Malları Uzman Yrd Milli Emlak Denetmen Yrd Milli Emlak Uzman Yrd GY:0,15, K:0,15, HU:0,3, İK:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1
KPSS P43  Muhasebat Muhasebe Uzman Yard. Muhasebat Muhasebe Denetmen Yard. Devlet Muhasebe Uzman Yardımcısı GY:0,15, K:0,15, HU:0,1,İK:0,15, MA:0,15, U:0,2, YD:0,1
KPSSP44 Gümrük Müfettiş Yrd. Gümrük Uz. Yrd. Stajyer Gümrük Kontrolörü GY:0,15, K:0,1, HU:0,2, İK:0,2, MA:0,15, U:0,1, YD:0,1
KPSS P47 Devlet Personel Uz.Yrd. TBMM Uzman Yardımcısı GY:0,1, GK:0,1,HU:0,2, İK:0,2,KY:0,2, MA:0,1,YD:0,1
KPSS P48 TBMM Uzman Yardımcısı GY.0,1,GK:0,1, ÇE:0,2,HU:0,2, İK:0,1,KY:0,15 ,Uİ:0,15
KPSS P49 Devlet Gelir Uzman Yardımcısı Gelir Uzman Yardımcısı Vergi Denetmen Yardımcısı GY:0,1, GK:0,1,HU:0,2, İK:0,2,MA:0,2, MU:0,1,YD:0,1
KPSS P51 San ve Tic Bak. Müf. Yrd. San ve Tic Bak. Teşk. Stajyer Kont. GY:0,1, GK:0,1,HU:0,2, İK:0,15,MA:0,15, MU:0,2, YD:0,1
KPSS P53 Kül. ve Tur. Bk. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Stajyer Kont. Kül. ve Tur. Bk. Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Stajyer Kont. Kül. ve Tur. Bk. Kültür ve Turizm Uz. Yrd. GY:0,1,GK:0,1,HU:0,15, IK:0,15, MA:0,15,MU:0,15, YD:0,2
KPSS P54 Hesap Uzman Yardımcısı GY:0,3, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, İŞ:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1
KPSSP56  Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı TBMM Uzman Yardımcısı  GY:0,2, GK:0,1, HU:0,15, K:0,15, İA:0,05, A:0,15, MU:0,1, YD:0,1
KPSS P57  Stajyer Gelirler Kontrolörü  GY:0,2, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,15, İŞ:0,1, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1
KPSS P58  DİE Uz.Yrd. Hazine Uzm.Yrd. (ÇEEİ)  GY:0,15, K:0,1, ÇE:0,15, İK:0,2, İA:0,1, İŞ:0,15, MU:0,05, YD:0,1
KPSS P62  Kamu ihale Uzman Yardımcısı  GY:0,1, GK:0,1, HU:0,3, İK:0,1, KY:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1
KPSS P63  SSK Sigorta Uz.Yrd. (Finansman Alanında) (6)  GY:0,1, GK:0,1 HU:0,1, İK:0,1, |Ş:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,3
KPSS P64  San. ve Tic. Bk. AB Uzm. Yard.  GY:0,2,GK:0,2,HU:0,05, İK:0,05, !A:0,05, İŞ:0,05, KY:0,05, İ:0,05, YD:0,3
KPSSP67  Sağlık Bak. Müfettiş Yardımcısı (İdari)  GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,1, İŞ:0,1, KY:0,1, MA:0,1, MU:0,1 YD:0,1
KPSS P68  Dışişleri Aday idari Memur GY:0,35, K:0,35, YD:0,3
KPSS P69 Dışişleri Haberleşme Teknik P. GY:0,4, K:0,25, İA:0,15, YD:0,2
KPSS P70  Bayındırlık ve İskan B. Müf.Yrd. (Mühendis) (18) GY:0,4, GK:0,3, YD:0,3
KPSS P72  MASAK Uzm. Yardımcısı GY:0,2, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,2, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1
KPSS P76 Hazine M. Sigorta Denetleme Uz. Yrd. GY:0,1, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, İŞ:0,1, KY:0,1, MA:0,1, MU:0,2, YD:0,1
KPSS P77 Telekomünikasyon Uzman Yrd (GİH)  GY:0,15, K:0,15, HU:0,15, K:0,15, İŞ:0,15, MU:0,1, YD:0,15
KPSS P78  Telekomünikasyon Uzman Yrd (THS) GY:0,4, K:0,35, lA:0,1, YD:0,15
KPSSP88 Hazine Uzman Yardımcısı (Ulus. İliş.) Sağlık Bk. AB Uzman Yard  GY.0,2, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, Uİ:0,1, YD:0,4
KPSS P89 Çal. Sos. G.B. Müfettiş Yrd. Tar ve Köy İş. Bak Kont. Yrd.  GY:0,2,GK:0,2HU:0,1, İK:0,1, İŞ:0,1, A:0,1, MU:0,1,YD:0,1
KPSS P92 Hazine Uzm.Yrd. (Matematik) Hazine Uzman Yardımcısı (Ekonometri) APK Maliye Uzman Yardımcısı  GY:0,15, K:0,1, EK:0,15, K:0,15, lA:0,15, YD:0,3
KPSS P93 ÖN LİSANS MEZUNLARININ KPSS-B YERLEŞTİRMELERİNDE (ÖSYM YERLEŞTİRMESİ) KULLANDIĞI PUAN 
KPSS P94  ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ KPSS-B YERLEŞTİRMELERİNDE (ÖSYM YERLEŞTİRMESİ) KULLANDIĞI PUAN 
KPSS P95 Başbakanlık Uz.Yrd. GY:0,1, GK:0,1, HU:0,15, İK:0,1, |Ş:0,1,KY:0,1, MA:0,1, Uİ:0,1, YD:0,15
KPSS P96 DT Müs. Dış Ticarette Standardidasyon Denetmen Yrd. GY:0,35, K:0,35, İŞ:0,1, MU:0,1, YD:0,1
KPSS P97 Başbakanlık Uz.Yrd. (Hukuk Ağırlıklı Puan) TBMM Uzman Yardımcısı GY:0,15,GK:0,15, HU:0,5, İK:0,1, KY:0,1
KPSS P98  TBMM Uzman Yardımcısı  GY:0,15, K:0,15, İK:0,5, İŞ:0,1, MU:0,1
KPSS P100 Stajyer Dış Tic. Kont. (Hukuk Ağırlıklı Puan) GY:0,1, GKfl.-if HU:0,5, İK:0,1, KY:0,1,MU:0,1
KPSS P103  EPDK Enerji Uzman Yrd (Hukuk) GY:0,1, GK:0,1, HU:0,6, YD:0,2
KPSS P104  EPDK Enerji Uz Yrd  GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,15, İŞ:0,15, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1
KPSS P106  Maliye Bk. AB Uzman Yard GY:0,4, GK:0,1, YD:0,5
KPSS P108 Dış Ticaret Uz.Yrd.  GY:0,2, GK:0,2, YD:0,6

KPSS P112  TBMM Uzman Yardımcısı  GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,2, ÇE:0,1, KY:0,1, Ui:0,2
KPSS P115  ÇSGB Çalışma Uz. Yrd. GY:0,1, GK:0,1 ÇE:0,2, HU:0,1, İK:0,1, İA:0,1, MA:0,1, Uİ:0,1, YD:0,1
KPSS P116 Çal. ve Sos. Güv. Eğitim Uz. Yrd.  GY:0,1,GK:0,1,HU:0,2,İK:0,2, İŞ:0,2, YD:0,2
KPSS P117 Tar. ve Köy İş. Bak. Müf. Yard. GY:0,1, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, İŞ:0,1, KY:0,1, MA:0,1, MU:0,1, Ui:0,1, YD:0,1
KPSS P118 Özelleştirme İdaresi Bşk Uzman SSK Sigorta Müfettiş Yardımcısı  GY:0,15, GK:0,1 HU:0.2, İK:0,1, MA:0,15, MU:0,2, YD:0,1
KPSS P119 TCMB Araştırmacı GY:0,6, GK:0,1,İK:0,3
KPSS P120 San. ve Tic. Bak. İç Ticaret Stajyer Kont. GY:0,15GK:0,1, HU:0,2, İK:0,15, KY:0,05MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1